Filtrering

Filtrering

Renseutstyr

Det anvendes mange metoder til rensing av vann. I hovedsak dreier det seg enten om lufting, utfelling, filtrering, ionebytting, omvendt osmose og desinfisering – eller en kombinasjon av disse metodene.

Med lufting kan man fjerne uønsket lukt, gjøre vannet mindre korrosivt eller fjerne radongass.

Med tilsetting av kjemikalier kan man få partikler og fargestoffer til å samle seg i klumper (fnokker). Disse kan så skilles ut i et filter eller et flotasjons- eller utfellingsbasseng.

Desinfisering gjøres blant annet ved at det tilsettes klor eller ozon i vannet. Klor er billig og har den fordelen at vannledningen ut til forbrukerne også desinfiseres. Tilsetting av ozon er en annen metode. Ozon produseres på stedet med en ozongenerator og må tas ut av vannet igjen før det kan tappes hos forbruker. Både klor og ozon er blekemidler som i tillegg til desinfisering også reagerer med humus i gulbrunt vann og gjør vannet klart.

Bestråling av vannet med ultrafiolett lys er en annen vanlig metode for desinfisering. Metoden er enkel i bruk og den påvirker ikke vannet kjemisk. Men hvis rørledningene etter bestrålingen ikke er rene, kan det forekomme bakterier i ledningsnettet. Metoden er derfor mest effektiv når desinfiseringen gjøres der vannet tappes (hos forbrukeren).

Filtre

Det finnes mange typer filter. I sin enkleste form er det en finmasket duk, eller en fylling med sand eller aktivkull som vannet passerer gjennom. Avanserte membranfiltre som mikrofilter og omvendt osmose kan skylle ut partikler helt ned på størrelse med molekyler, bakterier eller virus.

Patronfiltre med utskiftbare innsatser

Standardfilter monteres vanligvis i forbindelse med andre apparater som bruker vann. Det kan være som partikkelfilter for å hindre at partikler forstyrrer ventiler, tetter igjen kjølekanaler, forårsaker slitasje eller forstyrrer en renseprosess.

Et kullfilter kan fjerne farge, lukt og smak. Et standard patronfilter med aktivt kull har liten kapasitet og forutsetter at vannet renner langsomt gjennom.

De vanligste standardfiltrene har filterhus for innsatser med 5, 10, 20 eller 30 tommers lengde. Til disse finnes det innsatser i mange forskjellige utførelser, som for eksempel polypropylene (pp) duk, spunnet fiber av pp, keramikk og aktivkull. Alle typene finnes med forskjellig maskestørrelse.

Maskevidden i mikrometer angir størrelsen på de største partiklene filteret skal slippe gjennom.

Posefiltre

Cintropur posefiltre leveres med kapasitet fra 3,5 til 32 m3/time. Vanlige filterposer har maskevidde fra 5 µm til 300 µm. Filterduk gir lavt trykkfall (< 0,3 bar) over filteret sammenlignet med pp.

Ved at vannet sirkuleres i filterhuset oppnås totrinns filtrering og kontinuerlig skylling av filterduken. Sentrifugalkraften gjør at de tyngste partiklene slynges ut fra filterduken og synker til bunns i filterhuset. Sirkulasjonen av vannet bidrar og til økt brukstid ved at utsiden av duken kontinuerlig spyles når vannet strømmer gjennom.

Automatfilter

 • Helautomatisk tretrinns kontroll med filtrering, tilbakespyling, eventuell regenerering og skylling.
 • Ventiler med vertikale ventilseter gir få muligheter for tilstopping
 • Ingen deler i vannstrømmen som kan ruste eller slites
 • Systemet virker selv om vanntrykket varierer
 • En enkelt motor virker som klokke og beveger alle ventiler
 • Systemet kan betjenes manuelt hvis vannforbruket har vært ekstra stort eller strømmen er borte
 • Bruksvann er tilgjengelig via en automatisk forbikobling samtidig med at systemet renser seg

Sidemontert kontroll gir mulighet for drenering av vannet i filteret og gjør etterfylling av filtermasse enkelt, da lokket på toppen gir god tilgang til filterbeholderen. Drenering gir god sikkerhet ved frostfare og reduserer vekten av filteret dersom dette må flyttes.

Automatfiltre leveres med kapasitet fra behovet til en enkelt husholdning til behovet for mange husholdninger.

Les mer om automatfiltre

Automatfilter for vann med farge, lukt og smak

Filtermassen i apparatet er granulert aktivkull. Summeres flatene i alle porer og ganger har aktivkull en enormt stor overflate som tiltrekker seg organiske partikler fra vannet. Organiske partikler er den vanligste årsaken til uønsket luft, smak og farge.

Den automatiske styringen gjør at filteret passer seg selv. Med tilbakespyling skylles oppsamlede partikler ut av filteret, samtidig forhindrer dette at filtermassen klumper seg. Når kapasiteten til filteret er brukt opp – vanligvis etter et par år – må kullfyllinga skiftes.

Krav til vannet som ledes inn på et kullfilter:

 • Vannet bør være fritt for synlige partikler
 • Vannet bør ikke inneholde mye jern eller ha høy hardhet
 • Vannet bør ikke inneholde hydrogensulfid (H2S)

Dersom vannet har noen av disse egenskapene vil kapasiteten til aktivkullet forbrukes hurtig. Da lønner det seg da å bruke en annen type filter.

Automatfilter for surt vann

Filtermassen i apparatet er kalksand (marmor). Når vann med lav pH ledes gjennom massen vil denne bli hevet til 7,0 eller noe høyere. Lav pH (surt vann) har ofte sammenheng med høyt innhold av karbondioksid (CO2). Når vann kommer i berøring med kalksand, omdannes CO2 til kalsium bikarbonat og surheten forsvinner.

Automatfilter for vann med mye partikler

Filtermassen i apparatet er et aluminiumsilikat med stor effekt for fjerning av svevepartikler i væske. Massen består av små korn med en meget uregelmessig overflate. Det gjør at store mengder partikler kan henge seg fast. Partikler ned til mellom 20 og 40 µm fanges opp i filteret. Filteret renser seg selv med automatisk tilbakespyling og skylling. Det stilles ingen spesielle krav til vannet som skal filtreres.

Membranfiltre

Vanlige membranfiltre leveres som ultrafilter eller omvendt osmosefilter. Ultrafilter fjerner partikler helt ned til 0,01 mikrometer i størrelse; omvendt osmose helt ned til 0,001 mikrometer.

Et apparat med ultrafilter for rensing av vann til mat og drikke er vanligvis en kombinasjon av filtre som består av et vanlig patronfilter for partikler, et kullfilter og et mikrofilter. Kullfilteret er det blant annet for å beskytte membranen i mikrofilteret mot klor i vannet.
Både ultrafiltre og omvendt osmosefiltre består av en polyamidmembran og et skillelag på hver side. I det første skillelaget kommer råvannet inn. Her vil det meste av vannet skylle membranen og ledes bort, samtidig vil renset vann presses gjennom membranen, samles opp i det andre skillelaget og ledes videre til forbruk.

Apparater for rensing med omvendt osmose finnes i mange størrelser. Fra små apparater som kobles på vannkran til anlegg montert på vanninntaket til ett eller flere hus. Et anlegg i et vannverk kan levere mange millioner liter per dag. Omvendt osmose fungerer best når vannet tilføres under høyt trykk.

Små husholdningsanlegg drives med trykket i ledningen eller ved hjelp av en trykkøkningspumpe. Med trykkøkning utnyttes en større del av vannet. Det rensede vannet utgjør da mellom 20 % og 25 % av tilført vannmengde. Resten går til avløp.

Membranen tåler ikke høyere temperatur en 35 til 45 °C.

Når vannet inneholder bakterier og virus vil dette over tid kunne føre til begroing av osmosemembranen, som blir tett. Eventuelt vokser mikroorganismene gjennom membranen. Derved dannes det kolonier på baksiden, slik at renvannet blir infisert. For å oppnå sikker desinfisering er den beste løsningen å installere et apparat med for eksempel ultrafiolett lys før filtrene.

Bilde 25 flexeon_7000_ro]

Ionebyttere

Ionebyttere finnes i forskjellige utførelser og størrelser, og for mange anvendelser.

For industrielle behov:

 • Gjennomstrømningskapasitet fra 45 til 1 120 liter/minutt
 • For laboratorier, batterier, autoklaver, medisin, m.m.

For boliger og husgrupper:

 • Gjennomstrømningskapasitet fra 25 til 40 liter/minutt
Layout 1 (Page 1)
Bilde 27 NF jonebytter 167x466p90

Ionebyttere er avansert utstyr som fjerner molekylene i de uønskede stoffene fra vannet:

 • Kalk
 • Jern
 • Mangan
 • Kobber
 • Aluminium
 • Bly
 • Kadmium
 • Fluor
 • Salt
 • Fargestoffer
 • Insektmidler
 • Plantevernmidler
Les mer om Ionebyttere

Fjerner hardhet i vann

Hardt vann er nedbør som har tatt opp i seg mineraler fra sand og fjellgrunn. Mineralene er uønsket når det blir for mye av de. Ionebytteren avherder vannet, det vil si at de bløtgjør vannet ved å ta ut kalk, magnesium og andre metallioner.

Bløtt vann:

 • Reduserer fobruket av vaskemidler til rengjøring og tøyvask
 • Reduserer forbruket av energi til oppvarming
 • Reduserer vedlikeholdet og forlenger levetiden til utstyr for oppvarming av vann
 • Er mer behagelig for kroppsvask

Høyt innhold av kalk (Ca) og magnesium (Mg) gir isolerende belegg på varmeelementer og skjolder på blanke flater. Det øker forbruket av vaskemidler og energibehovet ved oppvarming.

Ionebytteren er helautomatisk og trenger minimalt med ettersyn. Driftskostnadene for en familie vil i gjennomsnitt være et par kroner per uke.

Fjerner farge i vann

Når nedbør kommer i berøring med jord og planterester dannes det humussyre som kan gi vannet en lett gulbrun farge.

Ionebytteren:

 • Fjerner farge fra vann
 • Leverer klart vann som ikke setter fargeflekker på hvitt eller lyst tøy ved vask
 • Reduserer forbruket av vaskemidler
 • Fjerner nitrat og fluor, som kan være helseskadelig

Mengden av farge i vannet varierer med jordsmonnet rundt vannkilden og kan ikke fjernes ved hjelp av et vanlig filter. Ionebytteren er helautomatisk og trenger minimalt med ettersyn. Driftskostnadene for en familie vil i gjennomsnitt være et par kroner per uke.